Reklamácie a záruka akosti

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

  Partner ALBA

  Reklamujúci

  Reklamovaný tovar

  Odporúčame, aby ste si vadný výrobok odfotili a priložili fotografiu k reklamačnému formuláru – umožní nám to rýchlejšie vyriešiť reklamáciu. Pri zasielaní tovaru v rámci reklamácie je kupujúci povinný zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby pri manipulácii a preprave nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Tovar by mal byť v takom stave, aby bolo možné vykonať reklamačné konanie – t. j. nemal by byť napríklad veľmi znečistený.

  REKLAMAČNÝ PORIADOK A ZÁRUKA AKOSTI

  (platný od 1.2.2021)

  I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s občianskym zákonníkom č. 40/1964 Z.z. a zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v platnom znení a vzťahuje sa na tovar predávaný spoločnosťou ALBA SR, s.r.o.,  pri ktorom  sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho za zodpovednosť  za vady (ďalej ako reklamácia) a to: a) kupujúceho – spotrebiteľa podľa zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa alebo b) kupujúceho – podnikateľa, ktorý pri uzatváraní a plnení  zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
  2. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti ALBA SR, s. r.o. a s týmto reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený. Tento reklamačný poriadok a záruka akosti sú spoločné pre všetky zmluvy s výnimkou zmlúv, v ktorých sú s klientom dohodnuté zvláštne podmienky.
  1. Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len “reklamácia“) musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti týmto reklamačným poriadkom neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

   

  II. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO 

  1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení podľa objednávky a potvrdení objednávky. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Zodpovednosť predávajúceho sa vzťahuje výlučne na konštrukčné, výrobné alebo iné vady vzniknuté vinou výrobcu. Najmä predávajúci odpovedá, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal
  • tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
  • tovar sa hodí k účelu, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,
  • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy a zodpovedá množstvu,
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  1. K tovaru je vystavený daňový doklad, dodací list a k niektorému tovaru záručný list. Ak nie je k tovaru pripojený záručný list, slúži na uplatnenie reklamácie daňový doklad.

   

  III. AKOSŤ PRI PREVZATÍ

  1. Predávajúci prehlasuje, že tovar odovzdáva kupujúcemu v súlade s ustanovením § 619 občianskeho zákonníka.
  1. Vec je chybná, pokiaľ nemá vlastnosti ustanovené v občianskom zákonníku, tj. dohodnuté množstvo, akosť, prevedenie. Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci. Chybou nie je dodanie menšieho množstva tovaru, pokiaľ to vyplýva z dokladu o odovzdaní či vyhlásení predávajúceho. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho.

   

  IV. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA CHYBY TOVARU

  1. Okamihom prechodu škody z predávajúceho na kupujúceho je okamžik odovzdania tovaru kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania prepravnej službe na prepravu do miesta určenia.
  1. Kupujúci je povinný pri prevzatí riadne skontrolovať neporušenosť tovaru, jeho množstvo a kompletnosť jeho príslušenstva.
  1. Zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu pri doručovaní treba ihneď riešiť s dopravcom a spísať nezrovnalosti do odovzdávacieho protokolu (dodacieho listu). Kupujúci nie je povinný poškodený tovar od dopravcu prevziať a o zistenom poškodení je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho. Pokiaľ množstevné, či zjavné povrchové vady nebudú riešené podľa vyššie uvedeného, nemá kupujúci práva z chybného plnenia.
  1. Ak kupujúci neprehliadne tovar pri prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke iba vtedy, pokiaľ preukáže, že tieto vady (napr. chýbajúce príslušenstvo) mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho. Neskoršia reklamácia neúplnosti tovaru alebo jeho vonkajšieho poškodenia nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať. Predávajúci má však možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.
  1. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám a ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy má kupujúci právo

  a) na dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti za novú súčasť, ktorá sa montuje na reklamovaný typ stoličky v dobe uplatnenia reklamácie.

  b) Ak neodstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

  c) Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

  d) Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy vo všetkých prípadoch uvedených v občianskom zákonníku a v zákone o ochrane spotrebiteľa. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné dňom, kedy mu bolo odovzdané alebo doručené vyhlásenie kupujúceho. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal.

  1. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu hneď pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady, aké právo si zvolil a túto voľbu už nemôže meniť okrem prípadov uvedených v občianskom zákonníku.
  1. Kupujúci odovzdá do reklamačného riadenia tovar v stave, ktorý vybavenie reklamácie umožňuje (neprijímame na reklamáciu napr. tovar extrémne znečistený – blato, tekutiny apod.).
  1. Kupujúci je povinný preukázať, že mu náleží právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.
  1. Reklamáciu tovaru môže kupujúci uplatniť v sídle spoločnosti ALBA SR, s.r.o., Bučany 496, 919 28 Bučany. K reklamácii je potrebné priložiť doklad o zakúpení tovaru.
  1. Predávajúci neposkytuje záruku na tieto vady výrobku:
  • ak je vada na veci v dobe prevzatia a pre takú vadu je dojednaná zľava z kúpnej ceny,
  • ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim,
  • ak je vada spôsobená kupujúcim (nesprávnym užívaním, chybným skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením),
  • vady vzniknuté nedodržaním pokynov výrobcu (napr. nesprávna montáž – vykonaná kupujúcim alebo inou osobou ním poverenou),
  • ak vznikla vada v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu predávajúceho (napr. živelné udalosti)
  • ak vznikla vada užívaním v rozpore so všeobecne známymi pravidlami užívania,
  • vady vzniknuté používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo výrobcom určené alebo ktoré jednoznačne vyplýva z povahy veci,
  • vzniknuté opotrebením spôsobeným bežným užívaním (na častiach podliehajúcich opotrebeniu, ako sú krycie materiály, penové časti, čalúnenie, kolieska, klzáky, povrchy konštrukcií / krížov),
  • vady na materiáloch, ktoré na výrobu produktov poskytol zákazník, a akékoľvek škody (závady) vyplývajúce z použitia týchto materiálov,
  • odchýlky vo farbách a povrchových úpravách hotových výrobkov oproti marketingovým materiálom (ako sú katalógy a cenníky) a rozdiely vo farbách produktov objednaných postupne po určitú dobu, ktoré vyplývajú z použitia materiálov z rôznych výrobných šarží
  • prirodzené vlastnosti materiálov ako odchýlky odtieňa dreva, zmeny povrchových úprav, vrátane straty farby (vyblednutia) spôsobené ich starnutím, vystavením svetlu, priamemu slnečnému žiareniu alebo kontaktom s inými materiálmi; charakteristické znaky vyskytujúce sa prirodzene na koži a iné zmeny vzhľadu kože v dôsledku nesprávneho použitia; žmolkovanie látok
  • pokiaľ predložený záručný list či doklad o kúpe vykazuje zjavné známky vykonaných zmien údajov.

   

  V. ZÁRUČNÁ DOBA A UPLATNENIE REKLAMÁCIE

   1. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru, pri produktovej rade EMPIRE je poskytovaná nadštandardná záručná doba 60 mesiacov. Záručná doba je pevná a nemožno ju po záruke predĺžiť ani obnoviť.

  Záručná doba plynie od odovzdania veci kupujúcemu. Ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, plynie záručná doba odo dňa doručenia veci do miesta určenia.

  Záruka sa vzťahuje iba na výrobky, ktoré sú používané na zamýšľaný účel, v súlade so zásadami správnej montáže a podmienkami používania, údržby a čistenia.

  Výrobky sú určené na použitie po dobu 8 hodín denne, 40 hodín týždenne (okrem produktov určených na použitie 24/7). Pokiaľ je výrobok používaný po dlhšiu dobu, než je uvedené, bude záručná doba skrátená v pomere k dĺžke doby používania výrobku.

  1. Pri uplatnení reklamácie postupuje kupujúci tak, že vyplní REKLAMAČNÝ FORMULÁR na internetových stránkach spoločnosti ALBA CR spol. s r.o. albaseating.com. Následne obdrží kupujúci písomné potvrdenie – reklamačný protokol, ktorý mu slúži ako doklad pri vysporiadaní reklamácie.

  Pri všetkých reklamáciách je kupujúci povinný uviesť všetky požadované údaje (číslo faktúry alebo dodacieho listu, popis závady a návrh riešenia reklamácie) a ručí za ich úplnosť a správnosť. V reklamačnom protokole sú informácie, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je kupujúcim – spotrebiteľom požadovaný.

  1. Počas záručnej doby nahradí (opraví či vymení) výrobca bezplatne všetky časti, ktoré boli poškodené chybou pri výrobe alebo chybou materiálu. Pri riešení reklamácie postupuje výrobca podľa svojho uváženia tak, že poškodený tovar buď opraví, alebo vymení jeho chybné súčasti, prípadne vymení reklamovaný tovar za nový. Pri oprave alebo výmene tovaru sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej je tovar v reklamačnom konaní.
  1. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nová lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia.

   

  VI. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

  1. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie kúpnej zmluvy. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne potvrdiť.

   

  VII. VYZDVIHNUTIE TOVARU ZO ZÁRUČNEJ OPRAVY

  1. Akonáhle bude reklamácia vybavená, informuje predávajúci kupujúceho buď písomne, telefonicky alebo prostredníctvom SMS. Za tým účelom je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu požadované kontaktné údaje, na ktoré požaduje kupujúci vyrozumenie o vykonanej reklamácii.
  1. Predávajúci vydá, prípadne zašle kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, popr. zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.
  1. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.
  1. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru zo záručnej opravy do 30 dní od uplynutia doby, kedy bola záručná oprava vybavená, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 2 € za položku za každý začatý deň omeškania s vyzdvihnutím tovaru.

  1. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, ktorý obdržal pri prijatí tovaru do reklamácie, a preukázať svoju totožnosť.

   

  VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Tento reklamačný poriadok a záruka akosti vstupujú do platnosti dňa 1.4.2022.
  2. Zmeny reklamačného poriadku a záruky akosti sú vyhradené. Ku každej kúpnej zmluve sa viažu obchodné podmienky, reklamačný poriadok a záruka akosti platnej v čase jej uzavretia.

   

  S dotazmi ohľadom reklamácii sa prosím obráťte na pani Luciu Sokolovičovú , tel. +421 33 743 5400, e-mail: lucia.sokolovicova@albasr.eu.