Ochrana osobných údajov

Teší nás, že ste navštívili internetovú stránku spoločnosti ALBA CR spol. s r.o. a že máte záujem o našu spoločnosť. Ochrana osobných údajov pre nás predstavuje závažnú tému a radi Vám poskytneme informácie o tom, ako s Vašimi osobnými údajmi nakladáme, aj o Vašich právach týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

K dátumu 25. 5. 2018 nadobúda účinnosť Nariadenie (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016, tj. všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, inak známe pod skratkou GDPR).

Týmto dňom zverejňujeme ako Správca osobných údajov a Prevádzkovateľ internetových stránok www.albaseating.com

 

VYHLÁSENIE O SPRACOVÁNÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI ALBA CR SPOL. S R.O.,

ktorá objasňuje Subjektom osobných údajov a Užívateľom webových stránok:

– rozsah a zdroje zhromažďovaných osobných údajov,

– účel zhromažďovania osobných údajov,

– spôsob spracovania a uchovávania osobných údajov,

– prenos osobných údajov,

– dobu uchovávania osobných údajov,

– práva subjektov osobných údajov

– používanie cookies

– zmeny v politike ochrany osobných údajov

– definíciu pojmov na účely Vyhlásenia o spracovaní osobných údajov v spoločnosti ALBA CR spol. s r.o.

 

ROZSAH A ZDROJE ZHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Ak navštívite internetovú stránku www.albaseating.com , webový server uchováva nasledujúce údaje vo svojom východiskovom nastavení:

– názov vášho poskytovateľa internetových služieb

– adresu webovej stránky, z ktorej ste nás navštívili

– adresu webovej stránky, na ktorú prejdete z našej

– Vašu IP adresu

Tieto všeobecné informácie sa zhromažďujú automaticky na webovom serveri a nevyužívajú sa v zmysle osobných údajov.

2) V prípade Vašich otázok či pripomienok oznámených nám osobne, telefonicky, e-mailom, pomocou webového formulára Otázka k produktu či inou formou internetovej komunikácie (chat, sociálne siete, apod.) zhromažďujeme tieto osobné dáta:

– Vaše identifikačné údaje (meno a priezvisko)

– Vaše kontaktné údaje (e-mailová adresa)

– prípadne ďalšie kontaktné údaje z Vašej signatúry (napr. adresa, telefón)

– prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám oznámite ústnou či telefonickou formou (napr. Vaše adresné údaje)

Tieto osobné údaje zhromažďujeme iba vtedy, ak nám ich poskytnete Vy (na základe vyplnenia formulára Otázka k produktu, zaslanie e-mailu či inej formy internetovej komunikácie – chat, sociálne siete, apod.). Bez týchto údajov by sme neboli schopní reagovať na Vaše otázky a pripomienky.

3) V prípade vzájomného zmluvného obchodného vzťahu (vrátane dopytov, objednávok, reklamácií, apod.) zhromažďujeme tieto osobné údaje:

– Vaše identifikačné údaje (meno a priezvisko)

– Vaše adresné údaje

– Vaše kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefón)

– ďalšie údaje nutné pre plnenie zmluvného vzťahu (napr. bankové spojenie, údaje z Vašej vizitky)

Tieto osobné údaje zhromažďujeme iba vtedy, ak nám ich poskytnete Vy (na základe Vášho dopytu, objednávky, obchodného vzťahu daného Rámcovou kúpnou zmluvou, či reklamácie). Ďalej v rámci obchodnej činnosti zhromažďujeme dáta z verejne prístupných registrov (napr. obchodný register, živnostenský register, verejný telefónny zoznam). Bez týchto údajov by sme neboli schopní plniť vzájomný obchodný vzťah.

4) V prípade personálnych konaní zhromažďujeme tieto osobné údaje:

– Vaše identifikačné údaje (meno a priezvisko)

– Vaše adresné údaje

– Vaše kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefón)

– údaje o Vašich predchádzajúcich zamestnaniach a štúdiu

– ďalšie osobné údaje z Vášho životopisu (napr. rodinný stav, záľuby, absolvované školenia, apod.)

– ďalšie údaje poskytnuté nad rámec zákona a spracovávané v rámci oprávneného záujmu Správcu a / alebo udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (napr. fotografie)

Tieto osobné údaje zhromažďujeme iba vtedy, ak nám ich poskytnete Vy (na základe Vášho prihlásenia do výberového konania).

5) V prípade zaradenia zmluvného predajcu do Predajnej siete uvedenej na internetových stránkach Prevádzkovateľa zhromažďujeme tieto osobné údaje:

– Vaše identifikačné údaje (meno a priezvisko)

– Vaše adresné údaje,

– údaje o Vašej funkcii u Vášho zamestnávateľa

– Vaše kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefón)

Tieto osobné údaje zhromažďujeme iba vtedy, ak nám ich poskytnete Vy (na základe vyplnenia Informovaného súhlasu s uvedením v predajnej sieti).

6) V prípade Vášho prihlásenia (príp. účasti) do našich marketingových akcií zhromažďujeme tieto osobné dáta:

– Vaše identifikačné údaje (meno a priezvisko)

– Vaše kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefón)

Tieto osobné údaje zhromažďujeme iba vtedy, ak nám ich poskytnete Vy (na základe Vášho prihlásenia / prejavenia záujmu o naše marketingové akcie).

ÚČEL ZHROMAŽĎOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré sme zhromaždili, budú využité na tieto účely:

– rokovania o zmluvnom vzťahu a obchodnej komunikácie

– plnenie zmluvy

– archívnictvo na základe zákona

– ochrana práv Správcu (napr. vymáhanie pohľadávok Správca)

– výberové konania na voľné pracovné miesta

– plnenie zákonných povinností zo strany Správcu, predovšetkým na základe účtovných, daňových a ďalších právnych predpisov

SPÔSOB SPRACOVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca, prostredníctvom svojich poverených zamestnancov pre jednotlivé agendy (vedenie spoločnosti, obchodné oddelenie, účtovné oddelenie, personálne oddelenie, nákupné oddelenie, marketing, logistika, reklamácia). K Spracovaniu dochádza prostredníctvom informačných technológií alebo manuálnym spôsobom (u osobných údajov v listinnej podobe) za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca opatrenia, aby nemohlo prísť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom či manipulácii s nimi a ich zneužitiu (najmä zabezpečenie IT-systému Správca). Poverení zamestnanci Správca i Spracovatelia (viď. nižšie), ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo Subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Automaticky poskytnuté osobné údaje plynúce z Vašej návštevy webových stránok www.albaseating.com sú uchované u nás a u nášho Poskytovateľa internetu.

 

PREDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca odovzdáva / sprístupňuje osobné údaje iba na základe jemu stanovených zákonných povinností a na základe spracovateľských zmlúv na týchto externých Spracovateľov:

– správca IT-systému

– poskytovateľ internetu

– účtovný servis: za účelom splnenia zákonných povinností

– právny servis: iba v rámci oprávneného súdneho či mimosúdneho vymáhania pohľadávok Správca

– dopravné služby: za účelom dopravy tovaru v rámci plnenia obchodného vzťahu so zákazníkmi

Spracovatelia sú viazaní spracovateľskými zmluvami a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a podľa platných firemných predpisov Správcu.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, či v príslušných právnych predpisoch ide o čas nevyhnutne potrebný na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo zmluvného vzťahu, tak aj z príslušných právnych predpisov.

Osobné údaje potenciálnych zákazníkov sa uchovávajú po dobu 3 rokov od ukončenia poslednej komunikácie z dôvodu možného obnovenia obchodného jednania / uzatvorenia zmluvy.

Osobné údaje týkajúce sa obchodných partnerov sa uchovávajú po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu prípadných reklamácií, dodávok náhradných dielov, súdnych či mimosúdnych konaní a rokovaní o obnovení spolupráce.

V prípade personálnych konaní sa uchovávajú osobné údaje do doby ukončenia konkrétneho personálneho riadenia. U vybraného kandidáta sa doba uchovávania osobných údajov následne riadi smernicami firmy.

V prípade Vášho uvedenia ako zmluvného predajcu v Predajnej sieti (na základe Vašej žiadosti) sa uchovávajú osobné údaje do ukončenia zmluvného vzťahu (výmazu z Predajnej siete). K osobným údajom v Predajnej sieti (identifikačné a kontaktné údaje podnikateľa – fyzické osoby) majú prostredníctvom webovej databázy prístup návštevníci webových stránok www.albaseating.com .

V prípade Vašej účasti na našej marketingovej akcii / prejavení záujmu o našu marketingovú akciu sa osobné údaje uchovávajú po dobu 3 rokov od ukončenia marketingovej akcie z dôvodu optimalizácie pri organizácii následných marketingových akcií.

 

PRÁVA SUBJEKTOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ste oprávnení požadovať poskytnutie informácií o spracovaní Vašich osobných údajov (o účele spracovania, kategórii uchovávaných osobných údajov). Ďalej máte právo kontrolovať a opravovať všetky údaje vo vzťahu k Vašej osobe, ktoré sú u nás uložené, pokiaľ sú tieto informácie podľa vášho názoru neaktuálne alebo nesprávne. Máte tiež právo na výmaz uložených osobných údajov („právo byť zabudnutý“), pokiaľ to dovoľuje zákon. Stačí, ak sa v takom prípade obrátite na kontaktnú osobu, ktorá sa zaoberá ochranou osobných údajov v spoločnosti ALBA CR spol. s r.o., pani Sabinu Laubeovú (sabina.laubeova@albacr.eu). Máte právo nahlásiť podozrenie z porušovania ochrany osobných údajov dozornému orgánu.

POUŽÍVANIE COOKIES

Webová stránka Prevádzkovateľa používa cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku internetovej stránky.

Pokiaľ nechce Užívateľ cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Ak zablokuje Užívateľ všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie internetových stránok www.albaseating.com .

ZMENY V POLITIKE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca / Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a akokoľvek meniť svoju politiku ochrany osobných údajov, pričom aktuálny stav bude vždy uvedený na týchto internetových stránkach.

DEFINÍCIA POJMOV NA ÚČELY VYHLÁSENIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI ALBA CR SPOL. S R.O.

Správca osobných údajov: subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva za ním stanoveným účelom ich zhromažďovanie, spracovanie a uchovávanie. Správca primárne zodpovedá za spracovanie osobných údajov. Základným nevyhnutným predpokladom je existencia riadneho právneho dôvodu spracovania osobných údajov, ktorým správca musí disponovať, aby mohol osobné údaje spracovávať. Pre účely tohto Vyhlásenia je Správcom osobných údajov spoločnosť ALBA CR spol. s r.o., Masarykovo nám. 26, 250 83 Škvorec, IČ: 629 09 134 (definícia prevzatá z www.gdpr.cz, upravená)

Subjekt osobných údajov: fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

Prevádzkovateľ internetových stránok: prevádzkovateľom a vlastníkom internetových stránok www.albaseating.com je spoločnosť ALBA CR spol. s r.o. Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva k obsahu internetových stránok www.albaseating.com

Užívateľ internetových stránok: návštevník internetových stránok www.albaseating.com – fyzická osoba (Subjekt osobných údajov).

Poskytovateľ internetu: firma sprostredkujúca pre Prevádzkovateľa internetové pripojenie.

Spracovateľ: koná podľa pokynov Správcu a nesmie sám použiť osobné údaje, určiť účel ich spracovania ani ich zverejniť bez výslovného súhlasu Správcu, prípadne subjektov údajov. (definícia prevzatá z www.gdpr.cz, upravená)