Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

(platné od 01.04.2022)

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti ALBA SR s.r.o., so sídlom Bučany 496, 919 28  Bučany, identifikačné číslo: 36238538 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákon a zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“), oba v platnom znení, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranou medzi predávajúcim a inou právnickou alebo fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“). Predávajúci a kupujúci môžu byť označení tiež spoločne ako „zmluvné strany“.

1.2 K obchodným alebo zmluvným podmienkam kupujúceho, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, či k vedľajším dohodám a zárukám sa neprihliada, pokiaľ s nimi predávajúci písomne nesúhlasil. To platí aj v prípade, keď kupujúci urobí objednávku na základe svojich vlastných, odlišných alebo doplňujúcich obchodných podmienok. Odlišné alebo doplňujúce podmienky, s ktorými predávajúci výslovne nesúhlasil, sa v žiadnom prípade nestávajú súčasťou kúpnej zmluvy.

1.3 Ustanovenia odchylné od všeobecných obchodných podmienok je možné dojednať v rámcovej, alebo samostatnej kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia dohodnuté v rámcovej alebo kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok. Všetky dohody a dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúce sa dodávok a služieb musia byť urobené písomnou formou.

1.4 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a zárukou akosti spoločnosti ALBA SR s.r.o. a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sú spoločne s reklamačným poriadkom a zárukou akosti neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.5 Znenie všeobecných obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia všeobecných obchodných podmienok. Platné znenie všeobecných obchodných podmienok je uverejnené na internetových stránkach predávajúceho albaseating.com.

 

2. Ponuka

2.1 Pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené inak, sú ponuky predávajúceho nezáväzné a môžu sa zmeniť. Prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní a v tlačených cenníkoch predávajúceho je informatívneho charakteru a predávajúci si vyhradzuje právo ich meniť či opraviť. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto prezentovaného tovaru.

2.2 Pokiaľ nie je výslovne uvedené alebo dohodnuté inak, vzťahujú sa ceny na produkty podľa popisu, nie na zobrazené príslušenstvo, dekoráciu, montáž a dopravu.

2.3 Realizační podklady (napr. 3D-modely, fotografie, náčrtky, vzorky), cenové kalkulácie a ďalšie dokumenty poskytnuté kupujúcemu sú duševným vlastníctvom predávajúceho. Najmä ich nemožno čo i len čiastočne bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho reprodukovať, publikovať alebo sprístupniť tretím stranám a na žiadosť predávajúceho mu musia byť vrátené.

 

3. Uzavretie rámcovej kúpnej zmluvy

3.1 Predávajúci môže s kupujúcim uzavrieť rámcovú kúpnu zmluvu. Rámcová kúpna zmluva zahŕňa základné podmienky obchodnej spolupráce medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúcim sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa tovar nakúpený u predávajúceho na ďalší predaj, a ktorá má platné živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie takej činnosti. Ak taká fyzická alebo právnická osoba prejaví záujem stať sa obchodným partnerom ALBA SR s.r.o. (ďalej tiež „záujemca“), obráti sa na obchodného zástupcu zodpovedného za daný región, ktorý zašle záujemcovi návrh takejto zmluvy. Vyplnenú a podpísanú rámcovú kúpnu zmluvu v dvoch vyhotoveniach spolu s originálom alebo kópiou výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského listu v prípade fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri, zašle záujemca späť predávajúcemu. Jedno vyhotovenie tejto zmluvy bude podpísané oprávnenou osobou predávajúceho a zaslané späť záujemcovi. V prípade, že rámcovú kúpnu zmluvu podpisuje osoba odlišná od štatutárneho zástupcu kupujúceho, resp. osoby podnikateľa v prípade fyzickej osoby, je povinná k zmluve pripojiť úradne overenú plnú moc oprávňujúcu ju na podpis kúpnej zmluvy. Jednotlivé položky – údaje o záujemcovi – uvedené v zmluve musia byť záujemcom vyplnené presne, pravdivo a úplne, pretože slúžia ako základ pre zavedenie do informačného systému predávajúceho.

3.2 Podpisom rámcovej kúpnej zmluvy, vrátane jej príloh oboma zmluvnými stranami sa záujemca stáva kupujúcim – obchodným partnerom predávajúceho.

 

4. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

4.1 Objednávku je povinný kupujúci vždy urobiť písomnou formou a doručiť ju predávajúcemu. Objednávku je nutné zaslať obchodnému oddeleniu elektronicky e-mailom alebo prostredníctvom rezervácie v 3-D konfigurátore.

4.2 Kupujúci uvedie v objednávke najmä:

  • dátum vystavenia objednávky,
  • obchodné meno a IČO kupujúceho,
  • kontaktnú osobu kupujúceho konajúci vo veci objednávky vr. telefonického spojenia,
  • spôsob plnenia a požadovaný termín dodania (možnosť čiastočného plnenia alebo kompletnej dodávky),
  • dodaciu adresu,
  • spôsob odberu tovaru,
  • jednoznačný a presný popis tovaru s kódmi podľa cenníka predávajúceho,
  • určenie počtu kusov tovaru
  • cenu

4.3 Obchodní partneri, ktorí majú uzavretú rámcovú kúpnu zmluvu, môžu objednávku tovaru vykonať aj na základe rezervácie tovaru vykonanej prostredníctvom konfigurátora na webovom rozhraní predávajúceho.

4.4 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia objednávky, ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou na adresu kontaktnej osoby kupujúceho. Pokiaľ nie je s kupujúcim písomne dohodnuté inak, má sa za to, že sa obchodný vzťah riadi týmito obchodnými podmienkami, ktoré majú prednosť pred prípadnými obchodnými podmienkami na strane kupujúceho.

4.5 Na potvrdení objednávky je uvedené referenčné číslo objednávky v systému predávajúceho a pre kontrolu súpis objednaného tovaru s cenami. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah potvrdenia objednávky. Pokiaľ potvrdenie objednávky obsahuje zmeny oproti objednávke kupujúceho, považujú sa tieto za schválené kupujúcim, pokiaľ proti nim kupujúci písomne nevznesie námietku do troch dní od prijatia potvrdenia objednávky.

4.6 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

5. Kúpna cena, platobné podmienky

5.1 Kúpna cena každého konkrétneho tovaru je stanovená podľa cenníka predávajúceho platným v čase uzavretia konkrétneho obchodného prípadu (ďalej len „cenník“) po odpočítaní dílerskej zľavy a je kalkulovaná podľa presného variantu stoličky. Výsledná kúpna cena je uvedená na potvrdení objednávky. Ceny musia byť vždy uvedené na faktúre – daňovom doklade.

5.2 Platná verzia cenníka je tá, ktorá je aktuálne zverejnená na webových stránkach albaseating.com. Tlačené cenníky sú tiež prístupné na prevádzkach predávajúceho a je možné na žiadosť kupujúceho tiež zaslať.

V cenníkoch predávajúceho sú ceny uvedené v CZK (pre Českú republiku) alebo v EUR (pre zahraničie), pričom k dohodnutej kúpnej cene bude pripočítaná zákonom stanovená sadzba DPH. V prípade zahraničných platieb, kedy kupujúci platí v cudzej mene, musí prevedená čiastka zodpovedať sume faktúry v eurách. Všetky poplatky za prevod a ďalšie náklady, ktoré v dôsledku toho vzniknú, znáša kupujúci.

5.3 Kúpnu cenu je povinný kupujúci uhradiť predávajúcemu v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho. Na zaplatenie kúpnej ceny vystaví predávajúci kupujúcemu predajnú faktúru – daňový doklad so splatnosťou 14 dní, pokiaľ nebude v jednotlivých obchodných prípadoch stanovené inak. Faktúru predávajúci odovzdá kupujúcemu osobne alebo elektronicky na dohodnutú emailovú adresu. Splatnosť faktúry začína plynúť dňom vystavenia faktúry. Spôsob platby je uvedený na potvrdení objednávky.

5.4 Predávajúci si vyhradzuje právo vystaviť faktúru aj za čiastkové dodávky.

5.5 Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho pred uzavretím zmluvy zloženie zálohy. Po prijatí objednávky kupujúceho je predávajúcim vystavená zálohová faktúra a táto je zaslaná kupujúcemu. Až po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho alebo zložením fakturovanej čiastky v hotovosti v pokladni predávajúceho je objednaný tovar zaradený do výroby či rezervovaný pre kupujúceho.

5.3 Kúpnu cenu je povinný kupujúci uhradiť predávajúcemu v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho. K zaplatenie kúpnej ceny vystaví predávajúci kupujúcemu predajnú faktúru – daňový doklad so splatnosťou 14 dní, pokiaľ nebude v jednotlivých obchodných prípadoch stanovené inak. Faktúru predávajúci odovzdá kupujúcemu osobne alebo elektronicky na dohodnutú emailovú adresu. Splatnosť faktúry začína plynúť dňom vystavenia faktúry. Spôsob platby je uvedený na potvrdení objednávky.

5.4 Predávajúci si vyhradzuje právo vystaviť faktúru aj za čiastkové dodávky.

5.5 Predávajúci je oprávnený požadovať na kupujúceho pred uzavretím zmluvy zloženie zálohy. Po prijatí objednávky kupujúceho je predávajúcim vystavená zálohová faktúra a táto je zaslaná kupujúcemu. Až po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho alebo zložením fakturovanej čiastky v hotovosti v pokladni predávajúceho je objednaný tovar zaradený do výroby či rezervovaný pre kupujúceho.

 

6. Dodacia lehota, oneskorenie dodávky, odstúpenie od zmluvy

6.1 Predávajúci sa za všetkých okolností snaží dodržať potvrdený termín dodania uvedený na potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je výslovne písomne dohodnuté inak, je potvrdený termín dodania nezáväzný a je potrebné ho chápať ako predpokladaný.

6.2 Dodatočné žiadosti o zmeny a doplnenie objednávky zo strany kupujúceho dodaciu lehotu primerane predlžujú. To isté platí pre prípady, keď nastanú nepredvídané prekážky, za ktoré predávajúci nenesie zodpovednosť, ako prekážky na strane subdodávateľov, vyššia moc, štrajky, výluky alebo oneskorenie dodávok základných komponentov. Predávajúci kupujúceho bezodkladne informuje a dohodnutá dodacia lehota bude zodpovedajúcim spôsobom predĺžená. Pokiaľ nebude predajca schopný dodať tovar po uplynutí dohodnutej lehoty alebo pokiaľ nepredvídané prekážky trvajú dlhšie ako šesť týždňov, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo jej časti, ak ešte nebola splnená.

6.3 V prípade, že kupujúci včas neprevezme tovar, môže predávajúci tovar na riziko a náklady kupujúceho po dobu 8 týždňov uskladniť. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 2 eur za položku za každý začatý deň omeškania s vyzdvihnutím tovaru. Zároveň je predávajúci oprávnený trvať na splnení zmluvy, alebo po stanovení primeranej lehoty od zmluvy odstúpiť a predať tovar inde.

6.4 V prípade, že kupujúci stornuje objednávku z akýchkoľvek dôvodov po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný tento tovar odobrať alebo sa finančne podieľať 50 % sumou na tovare už vyrobenom, pokiaľ sa nedohodnú strany inak. Predávajúci v tomto prípade musí zaistiť možnosť kontroly vyrobeného tovaru, popr. polotovarov vo svojich výrobných priestoroch. Táto zmluvná pokuta je splatná do 14 dní od dátumu stornovania objednávky kupujúcim.

6.5 Ak nastanú u niektorej zo strán okolnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to bez zbytočného odkladu oznámiť písomne druhej strane.

6.6 Pokiaľ je objednávka nesplniteľná z dôvodov, ktoré nie sú v zodpovednosti predávajúceho, má kupujúci i predávajúci právo odstúpiť od zmluvy bez povinnosti uhradiť druhej zmluvnej strane náhradu za prípadné škody. Kupujúci je povinný bez odkladu informovať kupujúceho o nedostupnosti tovaru a vrátiť prípadné zálohy, ktoré kupujúci na tovar poskytol.

 

7. Dodanie tovaru, doprava, dodacie podmienky

7.1 Náklady spojené s odovzdaním veci v mieste plnenia znáša predávajúci. Náklady spojené s prevzatím veci znáša kupujúci.

7.2 Predávajúci je povinný dodať tovar podľa objednávok kupujúceho na miesto plnenia a podľa potvrdeného dátumu termínu dodania a ceny tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v požadovanom množstve, danej kvalite a akosti. Pokiaľ to povaha tovaru vyžaduje, je nutné dodávať k výrobkom montážne návody, záručné listy atď.

7.3 Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar riadne zabalený, aby sa nezničil najmä pri transporte. Tovar je balený do kartónových krabíc, ktoré sú označené kódom a špecifikáciou daného výrobku. Niektoré modely nemôžu byť vzhľadom na svoj tvar balené týmto spôsobom, a preto sú riadne balené do priehľadných priemyselných fólií.

7.4 Spôsob dodania tovaru sa dojednáva pri objednávke tovaru. Predávajúci má právo dodať tovar aj pred dohodnutým termínom alebo po častiach a kupujúci je povinný čiastočné plnenie prijať. Ak nemôže predávajúci tovar dodať v dohodnutom termíne, je kupujúci povinný poskytnúť mu na to náhradnú primeranú lehotu.

7.5 V prípade, že si kupujúci zaisťuje vlastnú dopravu, musí o spôsobe odvozu informovať predávajúceho s dostatočným predstihom. Osobný odber zo skladu predávajúceho je možný iba v pracovnej dobe skladu (prevádzky). Tovar bude kupujúcemu vydaný zo skladu na základe výdajky vystavenej predávajúcim.

7.6 Dopravu tovaru je možné v prípade záujmu dojednať spoločne s objednávkou tovaru. Cena za dopravu bude kalkulovaná pre každý obchodný prípad zvlášť a odsúhlasená s kupujúcim pred potvrdením objednávky.

7.7 V prípade dodania tovaru do zahraničia platia dodacie podmienky Ex Works (EXW). Náklady za prepravnú službu sa preúčtujú kupujúcemu.

7.8 Oprávnený zástupca kupujúceho je povinný prevziať objednaný tovar a prevzatie potvrdí svojim podpisom na dodacom liste.

7.9 Kupujúci je povinný prezrieť a prekontrolovať tovar ihneď pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar nie je fyzicky dodaný podľa dodacieho listu (množstevná prebierka) alebo ak sú zistené zjavné vady, oznámi ihneď kupujúci túto skutočnosť telefonicky predávajúcemu a následne vystaví písomnú reklamáciu o dodávke najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia a doručí ju predávajúcemu. Pokiaľ množstevné, či zjavné povrchové vady nebudú riešené podľa vyššie uvedeného, nemá kupujúci práva z chybného plnenia.

7.10 V prípade, že tovar je doručovaný kupujúcemu prepravnou službou, a ak je poškodený obal (kartón) tovaru alebo je vidieť na tovare zjavná vada, ktorá sa stala pri preprave je kupujúci pri prevzatí povinný taktiež ihneď s doručovacou spoločnosťou (vodičom) spísať reklamačný protokol o zjavných vadách a ten obratom zaslať predávajúcemu max. do 5 pracovných dní od vzniknutej udalosti. Pokiaľ sa tento zápis nevykoná a zjavné závady nebudú nahlásené podľa vyššie uvedeného, potom poškodené časti stoličiek nebudú uznané ako reklamácia a oprava bude kupujúcemu účtovaná.

7.11 V prípade, že si kupujúci objednal dodávku a / alebo montáž tovaru, musí včas a na vlastné náklady zaistiť podmienky pre poskytnutie služby. Najmä musí uvoľniť prístupovú cestu k miestu dodania, v mieste montáže či inštalácie musí byť zaistená elektrina, voda, osvetlenie a teplo a od dvoch poschodí vyššie výťah. Ďalej musí byť miestnosť na montáž vyprázdnená a čistá. Škody a náklady vzniknuté z nedodržania týchto podmienok znáša kupujúci.

7.12 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia dodaného tovaru alebo bezdôvodné odmietnutie potvrdenia dodacieho listu sa považuje za porušenie povinností kupujúceho. V takom prípade sa kupujúci zaväzuje nahradiť predávajúcemu dodatočné náklady na uskladnenie tovaru, opakované cesty a ďalšie náklady, prípadne inú škodu, ktoré týmto predávajúcemu vzniknú.

 

8. Miesto plnenia a zodpovednosť za tovar

8. 1 Miestom plnenia, pokiaľ nebude dohodnuté písomne inak, sú skladové priestory predávajúceho. Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania prepravnej službe na prepravu do miesta určenia. Týmto okamihom prechádza nebezpečenstvo škody na veci (riziko poškodenia tovaru, straty, odcudzenia atď.) z predávajúceho na kupujúceho. 

8.2 Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, prechádza na neho nebezpečenstvo škody na veci vo chvíli, keď je tovar pripravený na dodanie.

8.3 Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Vyššie uvedené podmienky sa obdobne vzťahujú na čiastkové dodávky.

 

9. Nadobudnutie vlastníckeho práva

9.1 Predávajúci si vyhradzuje k veci vlastnícke právo. Kupujúci sa stane vlastníkom tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny, do tejto doby je tovar majetkom predávajúceho.

 

10. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

10.1 Zodpovednosť za vady tovaru a záruka je upravená Reklamačným poriadkom a zárukou akosti spoločnosti ALBA CR spol. s r.o., ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a je zverejnený na stránkach albaseating.com

 

11. Zodpovednosť za škody

11.1.    Pokiaľ to nie je v rozpore so záväznými právnymi predpismi, zodpovedá predajca iba za náhradu škôd spôsobených hrubou nedbalosťou alebo úmyslom na jeho strane. Toto obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na odškodnenie ujmy na zdraví. V prípade porušenia základných zmluvných povinností z hrubej nedbanlivosti je náhrada škody obmedzená na obvyklú a predvídateľnú škodu. Predajca v tomto prípade ručí čiastkou do výšky hodnoty kúpnej zmluvy, maximálne však do výšky krytej jeho poistením zodpovednosti za škodu. Predajca nenesie zodpovednosť za nepriame škody, ušlý zisk, stratu zákazky, škody spôsobené nárokmi tretích osôb alebo za škody spôsobené nevhodným alebo nesprávnym použitím, prirodzeným opotrebením, nesprávnym či nedbalým zaobchádzaním a skladovaním.

 

12. Mlčanlivosť, ochrana osobných údajov

12.1 Kupujúci i predávajúci sa zaväzujú zachovávať všetky podnikové a obchodné tajomstvá, najmä mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti či dojednávaní a realizácii obchodného vzťahu, pokiaľ sa nejedná o informácie všeobecné a verejne známe.

12.2 Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci môže zhromažďovať, spracovávať, ukladať a nakladať s údajmi kupujúceho vrátane osobných údajov v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre obchodnú komunikáciu, rokovania o zmluvnom vzťahu, plnení zmluvy, ochranu práv a plnení zákonných povinností zo strany predávajúceho. Predávajúci informácie uchováva iba po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo zmluvného vzťahu, tak aj z príslušných právnych predpisov. Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov v spoločnosti ALBA SR s.r.o. nájdete na albaseating.com.

 

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia slovenským právom.

13.2 V prípade, že sa obchodné podmienky prekladajú do cudzieho jazyka, je záväzné slovenské znenie.

13.3 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť. Každá kúpna zmluva sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a zárukou kvality platnými v dobe uzatvorenia zmluvy.

13.4 V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí všeobecných obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy