Záruka kvality a reklamace

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

  Partner ALBA

  Reklamující

  Reklamované zboží

  Doporučujeme výrobek se závadou vyfotit a fotografie přiložit k reklamačnímu formuláři – umožní nám to rychlejší technické řešení reklamace. Při zasílání zboží v rámci reklamace je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby manipulací a transportem nedošlo k jeho poškození nebo zničení. Zboží by mělo být ve stavu umožňujícím provedení reklamačního řízení – tzn. nemělo by být např. extrémně znečištěné.

  REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUKA JAKOSTI

  (platný od 1.2.2021)

  I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Reklamační řád byl vypracován v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění a vztahuje se na zboží prodávané společností ALBA CR spol. s r.o., u nichž jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z vadného plnění a to a) kupujícího – spotřebitele dle zák. č. 634/1992b Sb. o ochraně spotřebitele nebo b) kupujícího – podnikatele, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
  1. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami společnosti ALBA CR spol. s r.o. a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Tento reklamační řád a záruka jakosti jsou společné pro všechny smlouvy s výjimkou smluv, ve kterých jsou s klientem sjednány zvláštní podmínky.
  1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

  II. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO 

  1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení dle objednávky a potvrzení objednávky. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Odpovědnost prodávajícího se vztahuje výlučně na konstrukční, výrobní nebo jiné vady vzniklé vinou výrobce. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal
  • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy a odpovídá množství,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  1. Ke zboží je vystaven daňový doklad, dodací list a k některému zboží záruční list. Není-li ke zboží připojen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

  III. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

  1. Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku.
  1. Věc je vadná, pokud nemá vlastnosti stanovené v § 2095 a § 2096 NOZ, tj. ujednané množství, jakost, provedení. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Vadou není dodání menšího množství zboží, pokud to vyplývá z dokladu o předání či prohlášení prodávajícího. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího.

  IV. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY ZBOŽÍ

  1. Okamžikem přechodu škody z prodávajícího na kupujícího je okamžik předání zboží kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžik předání přepravní službě k přepravě do místa určení.
  1. Kupující je povinen při převzetí řádně zkontrolovat neporušenost zboží, jeho množství a kompletnost jeho příslušenství.
  1. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (dodacího listu). Kupující není povinen poškozené zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího. Pokud množstevní, či zjevné povrchové vady nebudou řešeny dle výše uvedeného, nemá kupující práva z vadného plnění.
  1. Jestliže kupující neprohlédne zboží při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze tehdy, pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo jeho vnějšího poškození nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
  1. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy má kupující právo

  a) na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti za novou součást, která se montuje na reklamovaný typ židle v době uplatnění reklamace.

  b) Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

  c) Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  d) Kupující – spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech uvedených v občanském zákoníku a v zákoně o ochraně spotřebitele. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné dnem, kdy mu bylo předáno nebo doručeno prohlášení kupujícího. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

  1. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu hned při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo si zvolil a tuto volbu již nemůže měnit vyjma případy uvedené v § 2106 odst. 2 NOZ.
  1. Kupující předává do reklamačního řízení zboží ve stavu, který vyřízení reklamace umožňuje (nepřijímáme k reklamaci např. zboží extrémně znečištěné – bláto, tekutiny apod.).
  1. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
  1. Reklamaci zboží může kupující uplatnit na provozovně společnosti ALBA CR spol. s r.o., kde bylo zboží zakoupeno, nebo v sídle společnosti ve Škvorci, Masarykovo nám.26. K reklamaci je třeba přiložit doklad o zakoupení zboží.
  1. Prodávající neposkytuje záruku na tyto vady výrobku:
  • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • je-li vada způsobena kupujícím (nesprávným užíváním, vadným skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením),
  • vady vzniklé nedodržením pokynů výrobce (např. nesprávná montáž – provedená kupujícím nebo jinou osobou jím pověřenou),
  • vznikla-li vada v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího (např. živelné události)
  • vznikla-li vada užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
  • vady vzniklé používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
  • vzniklé opotřebením způsobeným běžným užíváním (na částech podléhajících opotřebení, jako jsou krycí materiály, pěnové části, čalounění, kolečka, kluzáky, povrchy konstrukcí / křížů),
  • vady na materiálech, které pro výrobu produktů poskytl zákazník, a jakékoli škody (závady) vyplývající z použití těchto materiálů,
  • odchylky v barvách a povrchových úpravách hotových výrobků oproti marketingovým materiálům (jako jsou katalogy a ceníky) a rozdíly v barvách produktů objednaných postupně po určitou dobu, které vyplývají z použití materiálů z různých výrobních šarží
  • přirozené vlastnosti materiálů jako odchylky odstínu dřeva, změny povrchových úprav, včetně ztráty barvy (vyblednutí) způsobené jejich stárnutím, vystavením světlu, přímému slunečnímu záření nebo kontaktem s jinými materiály; charakteristické znaky vyskytující se přirozeně na kůži a jiné změny vzhledu kůže v důsledku nesprávného použití; žmolkování látek
  • pokud předložený záruční list či doklad o koupi vykazuje zjevné známky provedených změn údajů.

  V. ZÁRUČNÍ DOBA A UPLATNĚNÍ REKLAMACE

   1. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží, u produktové řady EMPIRE je poskytována nadstandardní záruční doba 60 měsíců. Záruční doba je pevná a nelze ji po záruce prodloužit ani obnovit.

  Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží záruční doba ode dne dojití věci do místa určení.

  Záruka se vztahuje pouze na výrobky, které jsou používány k zamýšlenému účelu, v souladu se zásadami správné montáže a podmínkami používání, údržby a čištění.

  Výrobky jsou určeny k použití po dobu 8 hodin denně, 40 hodin týdně (vyjma produktů určených pro použití 24/7). Pokud je výrobek používán po delší dobu, než je uvedeno, bude záruční doba zkrácena v poměru k délce doby používání výrobku.

  1. Při uplatnění reklamace postupuje kupující tak, že vyplní REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ na internetových stránkách společnosti ALBA CR spol. s r.o. albaseating.com. Následně obdrží kupující písemné potvrzení – reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace.

  Při veškerých reklamacích je kupující povinen uvést veškeré požadované údaje (číslo faktury nebo dodacího listu, popis závady a návrh řešení reklamace) a ručí za jejich úplnost a správnost. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím – spotřebitelem požadován.

  1. Během záruční doby nahradí (opraví či vymění) výrobce bezplatně všechny části, které byly poškozeny chybou při výrobě nebo vadou materiálu. Při řešení reklamace postupuje výrobce dle svého uvážení tak, že poškozené zboží buď opraví, nebo vymění jeho vadné součásti, případně vymění reklamované zboží za nové. Při opravě nebo výměně zboží se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v reklamačním řízení.
  1. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

  VI. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

  VII. VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ ZE ZÁRUČNÍ OPRAVY

  1. Jakmile bude reklamace vyřízena, informuje prodávající kupujícího buď písemně, telefonicky nebo prostřednictvím SMS. Za tím účelem je kupující povinen sdělit prodávajícímu požadované kontaktní údaje, na které požaduje kupující vyrozumět o provedené reklamaci.
  1. Prodávající vydá, případně zašle kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popř. zdůvodnění zamítnutí reklamace.
  1. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
  1. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 30 dnů od uplynutí doby, kdy byla záruční oprava vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za položku za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.
  1. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, a prokázat svoji totožnost.

  VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Tento reklamační řád a záruka jakosti vstupují v platnost dne 1.4.2022.
  1. Změny reklamačního řádu a záruky jakosti jsou vyhrazeny. Ke každé kupní smlouvě se váží obchodní podmínky, reklamační řád a záruka jakosti platné v době jejího uzavření.