Whistleblowing

Pravidla pro podání oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) může činit každý zaměstnanec společnosti ALBA CR spol. s r.o., Masarykovo náměstí 26, Škvorec, 250 83, IČO 62909134 (dále jen „společnost ALBA“),  a/nebo fyzická osoba, která se v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností (např. i při samostatné výdělečné činnosti nebo činnosti na základě smlouvy mezi společností ALBA a jejím dodavatelem), kterou vykonává / vykonávala pro společnost ALBA (dále jen „Oznamovatel“), dozvěděla o jednání ve společnosti ALBA, které může mít znaky trestného činu nebo přestupku, případně porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie (dále jen „Oznámení“).

a) Osoba pověřená k příjmu a zpracování Oznámení: Přijímáním a zpracováním Oznámení je v souladu se Zákonem pověřena Sabina den Brinker (dále též „Příslušná osoba“).

b) Způsoby podání Oznámení (Vnitřní oznamovací systém): Oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci společnosti ALBA lze v souladu se Zákonem podat následujícími způsoby:

  • Elektronicky – e-mail: sabina.denbrinker@albaseating.com
  • Písemně – dopisem s označením “k rukám Sabině den Brinker” zaslaným poštou na adresu: ALBA CR spol. s r.o., Masarykovo náměstí 26, Škvorec, 250 83
  • Telefonicky – na telefon +420 732 363 545. Telefonní hovor nebude zaznamenán, ALBA zajistí výstižný zápis z hovoru. Dostanete možnost zápis hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem. V době nepřítomnosti Příslušné osoby můžete využít jiný způsob podání Oznámení.
  • Osobně – Můžete si sjednat osobní schůzku s Příslušnou osobou prostřednictvím emailu nebo telefonu. Z osobního rozhovoru bude pořízen výstižný zápis ze schůzky. Dostanete možnost tento zápis zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

Oznámení můžete učinit i anonymně.

c) Lhůty k vyrozumění Oznamovatele o přijatých opatřeních

Bude-li společnost ALBA znát vaši totožnost (kontaktní údaje), pokud vyrozumění předem neodmítnete nebo by vyrozumění vedlo k vyzrazení vaší totožnosti nebo by vyrozumění vedlo ke zmaření účelu Oznámení, vyrozumí vás jako Oznamovatele:

  • stanovení termínu osobní schůzky (do 14 dnů od doručení vaší žádosti): bezprostředně,
  • o přijetí vašeho Oznámení: do 7 dnů,
  • o důvodnosti vašeho Oznámení: do 30 dnů ode dne přijetí, ve složitých případech lze lhůtu 2x prodloužit, tedy až 90 dnů,
  • o nepřijetí vašeho Oznámení (nedošlo k protiprávnímu jednání či oznámení založeného

na nepravdivých informacích): bez zbytečného odkladu,

  • o přijatých opatřeních: bez zbytečného odkladu po jejich přijetí.

 

d) Ochrana Oznamovatele

Příslušná osoba zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k vaší totožnosti, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v Oznámení. Jako Oznamovatel máte nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením ve smyslu Zákona i pouhé hrozbě takových opatření.

e) Instituce pro alternativní podání oznámení (tzv. Externí oznamovací systém)

Oznámení můžete kromě toho alternativně podat k Ministerstvu spravedlnosti, a to i v případě, že máte pochybnosti, zda zjištěné skutečnosti představují protiprávní jednání ve smyslu Zákona. Oznámení přijímá Ministerstvo spravedlnosti: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16. Praha 2, PSČ 128 10, email: oznamovatel@msp.justice.cz, tel. +420 221 997 840.