Ochrana osobních údajů

Těší nás, že jste navštívili internetovou stránku společnosti ALBA CR spol. s r.o. a že máte zájem o naši společnost. Ochrana osobních údajů pro nás představuje závažné téma a rádi bychom Vám poskytli informace o tom, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme, i o Vašich právech týkajících se ochrany osobních údajů.

K datu 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, jinak známé pod zkratkou GDPR).

Tímto dnem zveřejňujeme jako Správce osobních dat a Provozovatel internetových stránek www.albaseating.com

 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI ALBA CR SPOL. S R.O.,

která objasňuje Subjektům osobních údajů a Uživatelům webových stránek:

– rozsah a zdroje shromažďovaných osobní údajů,

– účel shromažďování osobních údajů,

– způsob zpracování a uchovávání osobních údajů,

– předávání osobních údajů,

– dobu uchovávání osobních údajů,

– práva subjektů osobních údajů

– používání cookies

– změny v politice ochrany osobních dat

– definici pojmů pro účely Prohlášení o zpracování osobních údajů ve společnosti ALBA CR spol. s r.o.

 

ROZSAH A ZDROJE SHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Pokud navštívíte internetovou stránku www.albaseating.com , webový server uchovává následující údaje ve svém výchozím nastavení:

– název vašeho poskytovatele internetových služeb

– adresu webové stránky, ze které jste nás navštívili

– adresu webové stránky, na kterou přejdete z naší

– Vaši IP adresu

Tyto všeobecné informace se shromažďují automaticky na webovém serveru a nevyužívají se ve smyslu osobních údajů.

2) V případě Vašich dotazů či připomínek sdělených nám osobně, telefonicky, e-mailem, pomocí webového formuláře Dotaz k produktu či jinou formou internetové komunikace (chat, sociální sítě, apod.) shromažďujeme tato osobní data:

– Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení)

– Vaše kontaktní údaje (e-mailová adresa)

– případné další kontaktní údaje z Vaší signatury (např. adresa, telefon)

– případně další osobní údaje, které nám sdělíte ústní či telefonickou formou (např. Vaše adresní údaje)

Tyto osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud nám je poskytnete Vy (na základě vyplnění formuláře Dotaz k produktu, zaslání e-mailu či jiné formy internetové komunikace – chat, sociální sítě, apod.). Bez těchto údajů bychom nebyli schopni reagovat na Vaše dotazy a připomínky.

3) V případě vzájemného smluvního obchodního vztahu (včetně poptávek, objednávek, reklamací, apod.) shromažďujeme tato osobní data:

– Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení)

– Vaše adresní údaje

– Vaše kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefon)

– další údaje nutné pro plnění smluvního vztahu (např. bankovní spojení, údaje z Vaší vizitky)

Tyto osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud nám je poskytnete Vy (na základě Vaší poptávky, objednávky, obchodního vztahu daného Rámcovou kupní smlouvou, či reklamace). Dále v rámci obchodní činnosti shromažďujeme data z veřejně přístupných rejstříků (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam). Bez těchto údajů bychom nebyli schopni plnit vzájemný obchodní vztah.

4) V případě personálních řízení shromažďujeme tato osobní data:

– Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení)

– Vaše adresní údaje

– Vaše kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefon)

– údaje o Vašich přechozích zaměstnáních a studiu

– další osobní údaje z Vašeho životopisu (např. rodinný stav, záliby, absolvovaná školení, apod.)

– další údaje poskytnuté nad rámec zákona a zpracovávané v rámci oprávněného zájmu Správce a / nebo uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např. fotografie)

Tyto osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud nám je poskytnete Vy (na základě Vašeho přihlášení do výběrového řízení).

5) V případě zařazení smluvního prodejce do Prodejní sítě uvedené na internetových stránkách Provozovatele shromažďujeme tato osobní data:

– Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení)

– Vaše adresní údaje,

– údaje o Vaší funkci u Vašeho zaměstnavatele

– Vaše kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefon)

Tyto osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud nám je poskytnete Vy (na základě vyplnění Informovaného souhlasu s uvedením v prodejní síti).

6) V případě Vašeho přihlášení (popř. účasti) do našich marketingových akcí shromažďujeme tato osobní data:

– Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení)

– Vaše kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefon)

Tyto osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud nám je poskytnete Vy (na základě Vašeho přihlášení / projevení zájmu o naše marketingové akce).

 

ÚČEL SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které jsme shromáždili, budou využity k těmto účelům:

– jednání o smluvním vztahu a obchodní komunikace

– plnění smlouvy

– archivnictví na základě zákona

– ochrana práv Správce (např. vymáhání pohledávek Správce)

– výběrová řízení na volná pracovní místa

– plnění zákonných povinností ze strany Správce, především na základě účetních, daňových a dalších právních předpisů

 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí Správce, prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců pro jednotlivé agendy (vedení společnosti, obchodní oddělení, účetní oddělení, personální oddělení, nákupní oddělení, marketing, logistika, reklamace). Ke zpracování dochází prostřednictvím informačních technologií nebo manuálním způsobem (u osobních údajů v listinné podobě) za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo náhodnému přístupu k osobním údajům či manipulaci s nimi a jejich zneužití (zejména zabezpečení IT-systému Správce). Pověření zaměstnanci Správce i Zpracovatelé (viz. níže), kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo Subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinni postupovat podle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Automaticky poskytnuté osobní údaje plynoucí z Vaší návštěvy webových stránek www.albaseating.com jsou uchovány u nás a u našeho Poskytovatele internetu.

 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce předává / zpřístupňuje osobní údaje pouze na základě jemu stanovených zákonných povinností a na základě zpracovatelských smluv na tyto externí Zpracovatele:

– správce IT-systému

– poskytovatel internetu

– účetní servis: za účelem splnění zákonných povinností

– právní servis: pouze v rámci oprávněného soudního či mimosoudního vymáhání pohledávek Správce

– dopravní služby: za účelem dopravy zboží v rámci plnění obchodního vztahu se zákazníky

Zpracovatelé jsou vázáni zpracovatelskými smlouvami a jsou povinni postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a dle platných firemních předpisů Správce.

 

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Osobní údaje potenciálních zákazníků se uchovávají po dobu 3 let od ukončení poslední komunikace z důvodu možného obnovení obchodního jednání / uzavření smlouvy.

Osobní údaje týkající se obchodních partnerů se uchovávají po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu z důvodu případných reklamací, dodávek náhradních dílů, soudních či mimosoudních řízení a jednání o obnovení spolupráce.

V případě personálních řízení se uchovávají osobní údaje do doby ukončení konkrétního personálního řízení. U vybraného kandidáta se doba uchovávání osobních údajů následně řídí směrnicemi firmy.

V případě Vašeho uvedení jako smluvního prodejce v Prodejní síti (na základě Vaší žádosti) se uchovávají osobní údaje do ukončení smluvního vztahu (výmazu z Prodejní sítě). K osobním údajům v Prodejní síti (identifikační a kontaktní údaje podnikatele – fyzické osoby) mají prostřednictvím webové databáze přístup návštěvníci webových stránek www.albaseating.com .

V případě Vaší účasti na naší marketingové akci / projevení zájmu o naši marketingovou akci se osobní údaje uchovávají po dobu 3 let od ukončení marketingové akce z důvodu optimalizace při organizaci následných marketingových akcí.

 

PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jste oprávněni požadovat poskytnutí informací o zpracování Vašich osobních údajů (o účelu zpracování, kategorii uchovávaných osobních údajů). Dále máte právo kontrolovat a opravovat všechny údaje ve vztahu k Vaší osobě, které jsou u nás uloženy, pokud jsou tyto informace podle vašeho názoru neaktuální nebo nesprávné. Máte také právo na výmaz uložených osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud to dovoluje zákon. Stačí, když se v takovém případě obrátíte na kontaktní osobu, která se zabývá ochranou osobních údajů ve společnosti ALBA CR spol. s r.o., paní Sabinu Laubeovou (sabina.laubeova@albacr.eu ). Máte právo nahlásit podezření z porušování ochrany osobních údajů dozorovému orgánu.

 

POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Webová stránka Provozovatele používá cookies, která jsou nutná pro provoz internetové stránky.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce internetových stránek www.albaseating.com .

 

ZMĚNY V POLITICE OCHRANY OSOBNÍCH DAT

Správce / Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli a jakkoli měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy uveden na těchto internetových stránkách.

 

DEFINICE POJMŮ PRO ÚČELY PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI ALBA CR SPOL. S R.O.

Správce osobních údajů: subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování. Správce primárně odpovídá za zpracování osobních údajů. Základním nezbytným předpokladem je existence řádného právního důvodu zpracování osobních údajů, kterým správce musí disponovat, aby mohl osobní údaje zpracovávat. Pro účely tohoto Prohlášení je Správcem osobních údajů společnost ALBA CR spol. s r.o., Masarykovo nám. 26, 250 83 Škvorec, IČ: 629 09 134 (definice převzata z www.gdpr.cz, upravena)

Subjekt osobních údajů: fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Provozovatel internetových stránek: provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.albaseating.com je společnost ALBA CR spol. s r.o. Provozovateli náleží všechna autorská práva k obsahu internetových stránkek www.albaseating.com

Uživatel internetových stránek: návštěvník internetových stránek www.albaseating.com – fyzická osoba (Subjekt osobních údajů).

Poskytovatel internetu: firma zprostředkující pro Provozovatele internetové připojení.

Zpracovatel: jedná podle pokynů Správce a nesmí sám použít osobní údaje, určit účel jejich zpracování ani je zveřejnit bez výslovného souhlasu Správce, případně subjektů údajů. (definice převzata z www.gdpr.cz, upravena)